Manja slova Veća slova RSSDirekcija


Član 74

   Direkcija obavlja sljedeće poslove:

1) obezbjeđuje primjenu standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka;

2) usvaja plan zaštite tajnih podataka za vanredne i hitne slučajeve;

3) koordinira aktivnosti koje obezbjeđuju zaštitu tajnih podataka koji su povjereni Crnoj Gori od strane drugih država i međunarodnih organizacija;

3a) obezbjeđuje da su kriptografski sistemi, proizvodi i mehanizmi za zaštitu tajnih podataka adekvatno i efikasno odabrani, instalirani i održavani;

3b) rukuje NATO i EU kriptomaterijalima;

3c) certifikuje komunikaciono-informacione sisteme i procese u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju tajni podaci;

3d) zaštite prostorija i opreme od rizika elektromagnetnog zračenja;

4) postupa po zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima;

5) vodi evidencije o izdatim dozvolama za pristup tajnim podacima;

6) izrađuje i vodi Centralni registar tajnih podataka strane države ili međunarodne organizacije;

7) preduzima mjere radi obuke korisnika tajnih podataka i organa za postupanje sa tajnim podacima u skladu sa standardima i propisima;

7a) pripremanja instrukcija za rukovanje tajnim podacima strane države ili međunarodne organizacije;

8) obavlja druge poslove utvrđene ovim zakonom.

 

Član 76

   Razmjena tajnih podataka sa stranim državama i međunarodnim organizacijama vrši se preko Direkcije, osim ako je posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom drukčije određeno.

   Organi mogu u okviru međunarodne saradnje neposredno vršiti razmjenu tajnih podataka sa organima stranih država i međunarodnim organizacijama u skladu sa posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom, uz prethodno pribavljenu saglasnost Direkcije.

   Sa tajnim podacima ustupljenim od strane države ili međunarodne organizacije postupa se na način predviđen međunarodnim ugovorom.

   Ako međunarodni ugovor iz stava 2 ovog člana ne sadrži odredbe o načinu postupanja sa tajnim podacima, postupa se u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Član 76a

   U međunarodnoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka Direkcija vrši poslove:

1) bezbjednosnog organa za koordinaciju i sprovođenje NATO i EU bezbjednosne politike u Crnoj Gori, u cilju obezbjeđivanja adekvatnog nivoa zaštite tajnih podataka u skladu sa međudržavnim sporazumima (NSA - National Security Authority);

2) bezbjednosti komunikacija za izbor, upravljanje i održavanje kriptografske opreme za prenos, obradu i čuvanje tajnih podataka (NCSA - National Communication Security Authority);

3) sprovođenja bezbjednosne akreditacije komunikaciono-informacionih sistema i procesa u kojima se koriste tajni podaci (SAA - Security Accreditation Authority);

4) upravljanja materijalima za kriptografsku zaštitu tajnih podataka i bezbjedno rukovanje, čuvanje, distribuciju i evidenciju kriptomaterijala (NDA - National Distribution Authority).

   Organ državne uprave nadležan za informaciono društvo, Ministarstvo i Agencija dužni su da radi realizacije poslova iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana, na zahtjev Direkcije, pruže neophodnu stručnu i tehničku pomoć.